Regulamin

Słowniczek:
1. Sprzedający – Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25, 43-450 Ustroń, NIP 5482749229, REGON 524340351
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.biurohit.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4. Towary – rzeczy ruchome, będące zarówno produktami katalogowymi jak i pozakatalogowymi, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25 , 43-450 Ustroń, NIP 5482749229, REGON 524340351
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego BiuroHit, dostępnego pod adresem internetowym www.biurohit.pl
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i stanowią materiał poglądowy dla danego modelu produktu.
7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 
II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
 
III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 mają przesunięty moment rozpoczęcia naliczania okresu 24 dostawy do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. BiuroHit zastrzega sobie prawo do wykluczenia dni roboczych z naliczania okresu dostawy (np. w okresie świątecznym) o ile informacja taka została uprzednio przedstawiona na stronie lub w potwierdzeniu zamówienia.
3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną BiuroHit. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  
5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (na podany w zamówieniu adres email, zostanie wysłana wiadomość z tytułem "Informacja o złożeniu zamówienia nr......."). Po wprowadzeniu złożonej oferty do systemu i przeprowadzeniu procedury kompletacji, klient otrzymuje kolejną wiadomość na podany w zamówieniu emial "wysyłka zamówienia nr......". Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres skelp@biurohit.pl
 
IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz prezentowane są ceny bez podatku VAT (ceny netto),
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek BiuroHit w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
Biurohit Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych
MBANK 491140 1049 0000 4424 7400 1004
Numer rachunku: 49 1140 1049 0000 4424 7400 1004
c) przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności - dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców posiadających numer NIP, które w czasie złożenia zamówienia wybrały opcje przelewu. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności Kupujący zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty za zakupione Towary w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Sprzedający ma prawo do odmowy wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności lub/i poprosić podmiot o uwierzytelnienie w postaci dodatkowych dokumentów rejestrowych lub ogólnie dostępnych sprawozdań  finansowych. W przypadku braku zgody Sprzedającego na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, poinformuje on o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz do  wstrzymania dostaw Towarów do momentu uregulowania zaległych płatności. Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.

d) płatność przelewem online: Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Za promocje uznaje się również ceny promocyjne we wszelkiego rodzaju portalach niezależnych oraz  porównywarkach cenowych (w szczególności na portalach: www.allegro.pl; www.ceneo.pl; www.nokaut.pl).    

V. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

a) Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, niezależnie od wybranej metody płatności.
2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
3. Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze. Koszty przesyłek przedstawia poniższa tabela:

Przedpłata na konto (przelew 7 dni, przedpłata, szybkie płatności Payu)

Przesyłki do 30kg. i o standardowym wymiarze są wysyłane w koszcie 20,99 zł brutto (nie dotyczy wysyłek za pobraniem, gdzie Kupujący obciążany jest dodatkowo kwotą 5 zł brutto za wysyłkę). Wszystkie wysyłki produktów nie spełniających powyższych parametrów (OWU firmy spedycyjnej obsługującej przesyłki) będą wyceniane indywidualnie, a o kosztach Klient zostanie poinformowany do 3 dni drogą telefoniczną lub mailową.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.
6. Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
7. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej UPS. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
9.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w zależności od wybranego dokumentu podczas procesu zamawiania.

12. Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25 , 43-450 Ustroń i Odbiorca ustalają, że za datę dostawy towaru do Odbiorcy w rozumieniu przepisów VATuznaje się dzień wydania tego towaru przez Dostawcę przewoźnikowi.


VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25 , 43-450 Ustroń
3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia wydania rzeczy , a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem
4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25 , 43-450 Ustroń
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. Sklep zwraca płatność w ten sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


VII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu wwwbiurohit.pl są przetwarzane przez Biurohit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 25 , 43-450 Ustroń
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a)    realizacji umowy
b)  jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.biurohit.pl
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie www.biurohit.pl w zakładce „Moje Konto”. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

Artykuły biurowe i papiernicze

BiuroHit to internetowy sklep papierniczy działający m.in. na terenie Rybnika. Zor oraz Bielsko Białej i Żywca. Znajdziecie w nim wysokiej jakości artykuły biurowe dla firm, a także wygodne meble i wydajne urządzenia elektroniczne. Dokładamy wszelkich starań, by nieustannie poszerzać ofertę o nowe produkty. Z łatwością stworzycie dzięki nim przyjazną i komfortową przestrzeń do pracy. Koniecznie zapoznajcie się z naszym asortymentem!

Materiały do biura – kompleksowe zaopatrzenie firm

Nowoczesne biuro wymaga odpowiedniego wyposażenia, dzięki któremu pracownicy będą mogli efektywnie wykonywać swoje obowiązki. W naszym internetowym sklepie papierniczym z łatwością kupicie wszystko, czego możecie potrzebować. Mamy w ofercie krzesła biurowe i inne meble, duże urządzenia biurowe, tj. niszczarki, drukarki, laminatory, oraz urządzenia elektroniczne, a nawet niewielkie akcesoria: długopisy, zszywacze czy taśmy pakowe. Dostępne artykuły dla firm pozwolą Wam kompleksowo wyposażyć wszystkie stanowiska pracy w przedsiębiorstwie.

Nasz internetowy sklep biurowy jest autoryzowanym partnerem wielu renomowanych producentów urządzeń elektronicznych, mebli i akcesoriów. Współpracujemy chociażby z firmami takimi jak HP, Epson czy Brother – dzięki temu mamy w ofercie nie tylko artykuły papiernicze, lecz także doskonałe drukarki czy skanery. Dystrybuujemy również produkty uznanych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją środków czystości, by ułatwić sprzątanie i zapewnienie odpowiednich standardów BHP. W BiuroHit zamówicie nawet regały magazynowe z usługą montażu.

Artykuły reklamowe dla firm

Mamy bardzo szeroki wybór produktów, które możecie wykorzystać do efektywnego promowania swojego przedsiębiorstwa. W ofercie naszego internetowego sklepu papierniczego znajdziecie mnóstwo praktycznych gadżetów, na których z wielką przyjemnością wygrawerujemy Wasze logo. Proponujemy artykuły reklamowe dla firm takie jak, chociażby:

  • • notesy, zeszyty i kalendarze,
  • • pendrive'y o pojemności 16 GB,
  • • breloki i smycze,
  • • długopisy,
  • • kubki oraz termosy.

Gadżety to świetny pomysł na reklamę, który przyczynia się do większej lojalności klientów wobec marki. Możecie zdecydować się na takie upominki, które najbardziej pasują do Waszego biznesu. Chętnie wyślemy je Wam w zestawie z meblami biurowymi czy innymi akcesoriami.

Przekąski i inne artykuły spożywcze dla firm

Utrzymanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników jest znacznie łatwiejsze dzięki słodkim przekąskom oraz gorącym i zimnym napojom. Nasz internetowy sklep papierniczy ma w ofercie nie tylko meble biurowe, lecz także liczne artykuły spożywcze. Oferujemy m.in. ciasteczka, kawy, herbaty, a nawet dodatki takie jak mleka czy śmietanki oraz wody mineralne i wody źrodlane. Takie produkty z pewnością pomogą w umileniu czasu pracownikom firmy, co przełoży się na lepszy nastrój i większe zaangażowanie.

BiuroHit – internetowy sklep papierniczy

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem. Oferujemy najlepsze artykuły i urządzenia dla firm, a także meble biurowe m.in. w Bielsku-Białej i innych okolicznych miastach. Zapewniamy szybki i bezpieczny transport wybranych produktów wprost pod wskazany adres. Już teraz złóżcie zamówienie lub skontaktujcie się z naszym internetowym sklepem papierniczym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości!

checkProdukt dodany do porównania